Kariera

Klauzula informacyjna-> LINK

W związku z realizacją projektu „Poprawa jakości życia osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów poprzez realizację programu opieki długoterminowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED” Sp. z o.o. zaprasza podmioty i osoby fizyczne zainteresowane wykonaniem zadań:

-świadczenie usług w charakterze pielęgniarki kwalifikującej,
-świadczenie usług w charakterze lekarza kwalifikującego,
-świadczenie usług w charakterze pielęgniarki koordynującej,
-świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza opieki długoterminowej domowej,
-świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta,
-świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty,
-świadczenie usług w charakterze psychologa,
-świadczenie usług w charakterze dietetyka.

Przedmiotem zamówienia są indywidualne usługi prowadzone dla osób niesamodzielnych, świadczone na terenie województwa łódzkiego w ramach realizowanego projektu.

1. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki kwalifikującej

ZADANIA:
-analiza dokumentacji medycznej osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie,
-przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji i opracowanie indywidualnych planów opieki dla Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (minimum 1 rok pracy w szpitalu), tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa (minimum 1 rok pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka licencjat pielęgniarstwa(minimum 3 lata pracy w szpitalu) , średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (minimum 5 lat pracy w szpitalu).

2. Świadczenie usług w charakterze lekarza kwalifikującego

ZADANIA:
-przeprowadzanie kwalifikacji / konsultacji lekarskich w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu,
-opracowanie indywidualnych planów opieki dla Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
-wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, geriatrii lub gerontologii.

3. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki koordynującej

ZADANIA:
– koordynacja pracy personelu medycznego realizującego zadania opiekuńcze, nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną programu , rozliczanie z realizacji planów opieki.

WYMAGANIA:
-tytuł magistra na kierunku położnictwo (plus 1 rok pracy w szpitalu) lub tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia
i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna ( minimum 1 rok w pracy szpitalu) lub licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (minimum 3 lata pracy w szpitalu) lub licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (minimum 4 lata pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (minimum 5 lat pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (minimum 7 lat pracy w szpitalu).

4. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza opieki długoterminowej domowej

ZADANIA:
– świadczenie usług z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
-wykształcenie: magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka/ pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego/internistycznego lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w w/w dziedzinach.

5. Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta

ZADANIA:
-przeprowadzanie kwalifikacji/konsultacji lekarskich w miejscu zamieszkania Uczestników projektu,
-opracowanie indywidualnych kart zaleceń zabiegów fizjoterapeutycznych

WYMAGANIA:
-wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej.

6. Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty

ZADANIA:
-świadczenie usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997r. studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej lub – rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3 miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.

7. Świadczenie usług w charakterze psychologa

ZADANIA:
-świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

8. Świadczenie usług w charakterze dietetyka

ZADANIA:
-opracowanie indywidualnych diet dla uczestników projektu, przeprowadzenie instruktażu dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi w zakresie przygotowania posiłków , udzielanie konsultacji telefonicznych.

WYMAGANIA:
-wykształcenie i kwalifikacje: -ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1 784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.

W związku z realizacją projektu „Zaopiekowani – program opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców województwa łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FEL-MED” Sp. z o.o. zaprasza podmioty oraz osoby fizyczne zainteresowane wykonaniem zadań:

  • świadczenie usług w charakterze pielęgniarki kwalifikującej,
  • świadczenie usług w charakterze lekarza kwalifikującego,
  • świadczenie usług w charakterze pielęgniarki koordynującej,
  • świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/pielęgniarza opieki długoterminowej domowej,
  • świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta,
  • świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty,
  • świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego,
  • świadczenie usług w charakterze psychologa,
  • świadczenie usług w charakterze dietetyka

Przedmiotem zamówienia są indywidualne usługi prowadzone dla osób niesamodzielnych, świadczone na terenie województwa łódzkiego w ramach realizowanego projektu.

1. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki kwalifikującej

ZADANIA:
-analiza dokumentacji medycznej osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie,
-przeprowadzanie wstępnej kwalifikacji i opracowanie indywidualnych planów opieki dla Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (minimum 1 rok pracy w szpitalu), tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa (minimum 1 rok pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka licencjat pielęgniarstwa(minimum 3 lata pracy w szpitalu) , średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (minimum 5 lat pracy w szpitalu).

2. Świadczenie usług w charakterze lekarza kwalifikującego

ZADANIA:
-przeprowadzanie kwalifikacji / konsultacji lekarskich w miejscu zamieszkania Uczestnika projektu,
-opracowanie indywidualnych planów opieki dla Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
-wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, chirurgii ogólnej, geriatrii lub gerontologii.

3. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki koordynującej

ZADANIA:
– koordynacja pracy personelu medycznego realizującego zadania opiekuńcze, nadzór nad prowadzoną dokumentacją medyczną programu , rozliczanie z realizacji planów opieki.

WYMAGANIA:
-tytuł magistra na kierunku położnictwo (plus 1 rok pracy w szpitalu) lub tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna ( minimum 1 rok w pracy szpitalu) lub licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (minimum 3 lata pracy w szpitalu) lub licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny (minimum 4 lata pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, organizacji i zarządzania (minimum 5 lat pracy w szpitalu) lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny (minimum 7 lat pracy w szpitalu).

4. Świadczenie usług w charakterze pielęgniarki/ pielęgniarza opieki długoterminowej domowej

ZADANIA:
– świadczenie usług z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
-wykształcenie: magister pielęgniarstwa lub pielęgniarka/ pielęgniarz z ukończoną specjalizacją lub w trakcie odbywania specjalizacji: w dziedzinie opieki długoterminowej lub w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych lub w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego/internistycznego lub w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, lub z ukończonym kursem kwalifikacyjnym w w/w dziedzinach.

5. Świadczenie usług w charakterze lekarza rehabilitanta

ZADANIA:
-przeprowadzanie kwalifikacji/konsultacji lekarskich w miejscu zamieszkania Uczestników projektu,
-opracowanie indywidualnych kart zaleceń zabiegów fizjoterapeutycznych

WYMAGANIA:
-wykształcenie: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej.

6. Świadczenie usług w charakterze fizjoterapeuty

ZADANIA:
-świadczenie usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997r. studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej lub – rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej lub rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3 miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.

7. Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego

ZADANIA:
– aktywizacja chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej prowadzonych w miejscy zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
-wykształcenie i kwalifikacje: studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskany tytuł licencjata lub ukończona szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskany tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego lub ukończona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia szkoła policealna publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskany tytuł zawodowy w zawodzie instruktor terapii zajęciowej lub ukończone przed dniem 1 października 2011 r. studia wyższe w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 1665 godzin kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego i uzyskany tytuł licencjata lub rozpoczęła po dniu 30 sierpnia 2012 r. studia wyższe w zakresie terapii zajęciowej, obejmujące co najmniej 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała co najmniej tytuł licencjata, zwana dalej „terapeutą zajęciowym”.

8. Świadczenie usług w charakterze psychologa

ZADANIA:
-świadczenie usług z zakresu wsparcia psychologicznego w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

WYMAGANIA:
– wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

9. Świadczenie usług w charakterze dietetyka

ZADANIA:
-opracowanie indywidualnych diet dla uczestników projektu, przeprowadzenie instruktażu dla rodzin opiekujących się osobami niesamodzielnymi w zakresie przygotowania posiłków , udzielanie konsultacji telefonicznych.

WYMAGANIA:
-wykształcenie i kwalifikacje: -ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego dietetyk lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk lub ukończenie technikum lub szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika technologii żywienia w specjalności dietetyka lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku dietetyka lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007r. studiów wyższych w specjalności dietetyka obejmujących co najmniej 1 784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskanie tytułu magistra lub rozpoczęcie przed dniem 1 października 2007r. studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskanie tytułu magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY