Projekty

„Budowa dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39,61 kWp do produkcji energii elektrycznej przez Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med” Sp. z o. o. w miejscowości Konstantynów Łódzki”

Projekt realizowany przez specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej fel-med sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim, dotyczy budowy instalacji pv o mocy 39,60 kwp i wiatrowej o mocy 1 kWp. Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z OZE. Projekt będzie wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne woj. łódzkiego. Realizacja projektu znacząco wpisuje się w strategiczne założenia i cele zawarte w wielu dokumentach na poziomie krajowym i regionalnym. Jest zgodna z politykami horyzontalnymi UE. W projekcie zastosowano koncepcję projektowania uniwersalnego opartego na 8 regułach (użyteczność, elastyczność, proste, intuicyjne użytkowanie, tolerancja na błędy, wygodne użytkowanie, odpowiednia wielkość i przestrzeń, percepcja równości) – produkty, środowisko i usługi zaprojektowano tak, by były użyteczne dla wszystkich, maksymalnie ograniczając konieczność adaptacji/specjalistycznego projektowania. Projekt będzie realizowany w oparciu o koncepcję techniczną z poszanowaniem przepisów prawa, wedle najlepszej wiedzy i doświadczenia i nowoczesnych rozwiązań technicznych.

Zakres prac obejmuje: I prace związane z pv: wykonanie projektu technicznego pv, zakup i montaż: konstrukcji wsporczej, modułów polikrystalicznych, falowników, okablowania, uruchomienie pv, II prace związane z instalacją wiatrową: wykonanie projektu technicznego instalacji wiatrowej, zakup i montaż: masztu, turbiny wiatrowej, inwertera, uruchomienie instalacji wiatrowej. W wyniku realizacji projektu łącznie zostaną osiągnięte: oszczędność CO 231,68 t/rok, produkcja energii 39,9 MWh/rok. Projekt będzie realizowany od 01.04.2017 do 30.06.2018 r. Jako przedsięwzięcie o długoterminowej żywotności pozwoli utrzymać trwałość na poziomie produktu i rezultatu dłużej niż 3 lata. Beneficjentami pośrednimi projektu będą przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, instytucje i przedsiębiorstwa znajdujące się w sferze oddziaływania projektu, oraz korzystający z wygenerowanych korzyści społeczno – ekonomicznych.

Program “Poprawa jakości życia”

 

Program opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców województwa łódzkiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego jest skierowany do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren województwa łódzkiego, które zostaną objęte wsparciem w postaci pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz rehabilitacyjną z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług zdrowotnych poprzez realizację programu indywidualnej opieki i rehabilitacji w warunkach domowych dla 40 mieszkańców województwa łódzkiego.
Zgodnie z zasadami projektu, dopuszcza się możliwość świadczenia usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym, które w ocenie opartej na skali Barthela otrzymały 60 punktów lub mniej.
Podczas wyboru kryterium premiującym jest:
• prowadzenie gospodarstwa jednoosobowego,
• zamieszkiwanie wspólnie z opiekunem faktycznym, który nadal jest w wieku aktywności zawodowej,
• osoby, które aktualnie są, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały objęte leczeniem szpitalnym.

W ramach projektu zaplanowana jest możliwość udzielenie wsparcia w postaci zapewnienia tzw. „opieki wytchnieniowej” oraz nieodpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego.
Wsparciem można objąć także otoczenie osób niesamodzielnych, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.

Regulamin rekrutacji znajdziemy pod tym linkiem -> regulamin rekrutacji

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA” -> harmonogram

Dofinansowanie projektu z UE: 1 780 920,00 PLN

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Program “Zaopiekowani”

 

Program opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej dla mieszkańców województwa łódzkiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego jest skierowany do osób w wieku 65+ zamieszkujących teren województwa łódzkiego, które zostaną objęte wsparciem w postaci pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz rehabilitacyjną z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej.
Zgodnie z zasadami projektu, dopuszcza się możliwość świadczenia usług zdrowotnych osobom niesamodzielnym, które w ocenie opartej na skali Barthel otrzymały 60 punktów lub mniej.
Podczas wyboru kryterium premiującym jest:
• prowadzenie gospodarstwa jednoosobowego,
• zamieszkiwanie wspólnie z opiekunem faktycznym, który nadal jest w wieku aktywności zawodowej,
• osoby, które aktualnie bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały objęte leczeniem szpitalnym.
Wsparciem można objąć także otoczenie osób niesamodzielnych, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
W ramach projektu istnieje również możliwość nieodpłatnego użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w postaci: łóżek rehabilitacyjnych i wózków inwalidzkich.
Regulamin rekrutacji znajdziemy pod tym linkiem -> regulamin rekrutacji

Regulamin wypożyczalni znajdziemy pod tym linkiem -> regulamin wypożyczalni

Harmonogram wsparcia w ramach projektu „ ZAOPIEKOWANI” -> harmonogram

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

„Wykonanie instalacji PV w budynku biurowym „FEL-MED” Sp. z o.o.”

 

Wartość ogólna zadania – 148 100,00 zł

Wysokość dofinansowania – 140 300,00 zł w formie pożyczki na dofinansowanie

Opis projektu – Wykonanie kompletnej instalacji PV o mocy 49,28 kWp składającej się z paneli monokrystalicznych, inwenterów, konstrukcji wsporczej, okablowania, układu zabezpieczeń wraz z instalacją odgromową układu.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Fel-Med” Sp. z o. o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu:
I edycja:  553 808,08 zł
II edycja:  534 449,33 zł